marinik [LF3] vs. OSheaJackson [S_M_D_B] - 4.750.574 aur